Puusanasto

Hae sanastosta
alkaa sisältää tarkka termi
Kaikki A B D E G H I J K L M N O P R S T U V Y
Page:  1 2 3 Next »
Termi Selite
Aarniometsä

Luonnonsuojelullisesti arvokas ja vanha metsä, joka on selvästi ylittänyt uudistuskypsyyden. Puusto on vaihtelevan ikäistä, kuolleita ja lahovikaisia puita on paljon.

Aihio

Käyttötarkoitukseen tai jatkojalostukseen suoraan sopiva puukappale

Aisaaminen

Pölkyn osittainen kuoriminen

Alikasvos

Pääpuustoa nuorempi ja lyhyempi puusto

Aluspuu

Puupinon tai kasan alla oleva poikittainen puu

Apteeraus

Apteeraus tarkoittaa puun runkojen katkaisukohtien määrittämistä ottaen huomioon laatu- ja mittavaatimukset.

Biologinen ikä

Puun kasvukausien lukumäärällä ilmaistu ikä

Dendrologia

Dendrologia eli puulajitiede, muodostuu kreikan sanoista dendron(puu) ja logos(tiede). Dendrologia ei rajoitu yksinomaan puihin, vaan se tutkii kaikkia puuvartisia kasveja.

Ekologia

Luonnontaloutta tutkiva luonnontiede

Generatiivinen lisäys

eli suvullinen lisäys, puun taimien siemenlisäyksestä käytetty termi.

Gibberosa

Puun latinalaisten nimien yhteydessä käytetty liite, joka tarkoittaa puun mukuraisuutta tai visaisuutta.

Halkaisusahaus

Syiden suuntaan tapahtuva puun halkaisu

Halkeama

Puun kuivumisjännityksen aiheuttama

Halla

Hallalla tarkoitetaan säätilaa, jonka aikana lämpötila laskee kasvukauden aikana niin alas, että kasvit paleltuvat tai tuhoutuvat.

Hankintakauppa

Puutavaran myyjä huolehtii puun kaadosta, metsäkuljetuksesta ja sitoutuu toimittamaan ostajalle tilaltaan sovitun määrän sovitunlaista puutavaraa.

Harvennushakkuu

Metsän kasvatusvaiheessa suoritettava hakkuu

Havupuu

Puu, jossa on neulasmaiset, tavallista jäykemmät lehdet

Helmioksa

Hyvin pieni ja pyöreä, yleensä kuiva ja tumma oksa, jonka läpimitta on alle 6mm.

Home

Puun virheellisestä säilytyksestä aiheutuva pintavaurio, joka ilmenee laikkuina tai värimuodostelmina puun pinnalla.

Honka

Korkealle karsiutunut suorarunkoinen vanha mänty

Honkaisuus

Männyn puuaineen ja sen värin muuttuminen

Ideaalipuu

Kuhunkin käyttötarkoitukseen laadultaan parhaiten sopiva puu

Ilmakuiva

Sahatavaran saavuttama kuivuusaste ilman koneellista kuivausta.

Intarsia

Upotuskoristelumenetelmä, jossa käytetään eri värisiä puulajeja, helmiäistä, metalleja jne.

Istutus

Metsän uudistaminen tai perustaminen taimia käyttäen

Jäävisa

Erittäin aaltomainen visatyyppi, jolle on ominaista suipot aallot, epämääräinen puunsyiden suunta ja siitä puuttuu visalle tyypillinen ruskea solukko.

Jako

eli apteeraus, tarkoittaa puun runkojen katkaisukohtien määrittämistä ottaen huomioon laatu- ja mittavaatimukset.

Jalot lehtipuut

Yleisnimitys eräille Etelä-Suomessa kasvaville harvinaisille puulajeille (tammi, jalava, saarni, vaahtera, lehmus).

Janhus

vinossa kasvavan puun runkoon syntyvä puuaines

Järeys

Puun läpimitta.

Juomuvisa

Rungon pituuden suuntaiset visaharjanteet, joiden tiheydessä, pituudessa ja korkeudessa on vaihtelua.

Justeeri

Isopiikkinen kahden miehen tukkisaha, jonka päissä on kädensijat.

Kaarna

Puun ulkokuori, joka vanhemmiten paksuuntuu

Kaarnaroso

Kaarnaroso on kokonaan tai osaksi kaarnan täyttämä kolo puussa.

Kantohinta

Puusta maksettava hinta, jolla myyjä luovuttaa hakkuuoikeuden ostajalle.

Kasvu

Puumäärän lisääntyminen pituus- ja paksuuskasvun seurauksena.

Kasvupaikkatekijät

Kasvupaikkatekijät ovat mm. lämpö, valo, vesi, maaperän rakenne ja ravinteet. Jokainen kasvilaji on sopeutunut tiettyyn kasvuympäristöön.

Katkaisusahaus

Kohtisuoraan syitä vastaan tapahtuva puun leikkaaminen.

Kaukokuljetus

Puutavaran kuljetus välivarastolta jalostuspaikalle.

Kaulavisa

Rungossa on paksunnoksia ja kapeampia kaulakohtia, joiden koko vaihtelee. Visaa on myös jonkin verran paksunnosten lisäksi kaulan kohdalla.

Kehysmitta

Kuitupuun mittauksessa käytettävä pinomitta.

Kelo

Kelo on pystyyn kuivanut ja harmaa havupuun runko.

Kenttäsirkkeli

Sahauspaikalta toiselle siirrettävä tukkien sahaukseen tarkoitettu sirkkelisaha.

Kenttävannesaha

Sahauspaikalta toiselle siirrettävä tukkien sahaukseen tarkoitettu vannesaha. Sahassa tukki on kiinnitetty hydraulisilla kiinnittimillä pöytään ja sahakone liikkuu vaakasuorassa asennossa erillisiä johteita pitkin.

Ladonta

Ladontaluokka määrittää puupinon tiheyden.

Laho

Lahottaja sienien kemiallisesti tai fysikaalisesti muuttama puu. Lahon merkkejä ovat muutokset värissä, lujuudessa ja tiheydessä.

Lahokoro

Osittain lahonnut koro.

Lämpöpuu

Lämpökäsittelyssä puun väri tummenee ja syvenee, se sopii kosteudenkestoa ja mittapysyvyyttä vaativiin kohteisiin.

Lankku

Lankku 2- 3¾´´ paksu vähintään 8´´ leveä sahatavara.

Lastulevy

Ohuista lastuista hartsiliimaamalla ja puristamalla valmistettu levy, käytetään mm. huonekaluihin,lattioihin ja väliseiniin.

Page:  1 2 3 Next »
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL